یکشنبه، اسفند ۲۲[+]

................

پنجشنبه، اسفند ۱۲

جای خالی آدم های معدود زندگی ات با هیچ چیز پر نمی شود. فقط روز به روز، به جای خالی غم انگیزتری تبدیل می شود.


................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss