دوشنبه، اسفند ۹

................

یکشنبه، اسفند ۸

از آن آدم هایی شده که سرشان را پایین می اندازند و بی سر و صدا از لبه ی زندگی ات عبور می کنند. از آن هایی که بی که بهشان بگویی، می دانند تاریکی نمی ترساندت. چراغ را خاموش می کنند و می روند؛ انگار از همان اول نبوده اند.

................

سه‌شنبه، بهمن ۱۹


درسا و یک سالگی‏‏‏ش
:ط:*

................

سه‌شنبه، بهمن ۱۲

Where are you tonight?
Wild flower in starlit heaven
Still enchanted in flight
Obsessions lament to freedom

A Timeless word, the meanings changed
But I'm still burning in your flames
Incessant, lustral masquerade
Unengaged, dim lit love didn't taste the same

And I wonder if you ever wonder the same
And I still wonder 
[+]

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss