سه‌شنبه، آبان ۲

شاید یک شب که به خوابم آمدی، از هراس ٍ نبودنت در این سال هایی که بودی، بگویم؛ از کلیدی که دیگر صدای ش را در قفل ٍ در نشنیدم و چند تار مویی که بعد از رفتنت سفید شد، پدر...

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss