جمعه، شهریور ۱۰

می گویند باید برایت بنویسم تا حالم خوب شود. از تلخی ٍ مزمن ابن همه ماه و تنهایی و سکوت و خاطراتی که محاصره ام کرده اند و هر روز صبح با من بیدار می شوند و اگر فراموش کنم که زیر پتو و روی تختم جای شان بگذارم، دنبالم راه می افتند توی اتاق و راهرو و حیاط، و سیگار می کشند و جیغ، و تکرار می شوند و تکرار می شوند.

مرگ بازی- پدرام رضایی زاده

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss