دوشنبه، خرداد ۲۳

کاش می‏ شد به جای تقویم، روزها رو به دیوار کوبید.‬

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss