یکشنبه، خرداد ۲۲


دل زده شده بودم؛ از جایی که این همه خاطرات خوب و بدم را قورت داده توی خودش.
گمانم به بد چیزی داشتم عادت می کردم.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss