یکشنبه، اسفند ۸

از آن آدم هایی شده که سرشان را پایین می اندازند و بی سر و صدا از لبه ی زندگی ات عبور می کنند. از آن هایی که بی که بهشان بگویی، می دانند تاریکی نمی ترساندت. چراغ را خاموش می کنند و می روند؛ انگار از همان اول نبوده اند.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss