پنجشنبه، آبان ۲۰

خیابان‏های کش‏دار عصرهای پاییزی، صدای خش‏خش برگ‏هایی که زیر پای عابران نامطمئن ِ شهر خورد می‏شوند و رفتن و رفتن و رفتن...

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss