یکشنبه، آبان ۹

کاش این همه جاده‏های کش‏‏دار ِ کج و معوج بین بعضی آدم‏ها وجود نداشت.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss