جمعه، مهر ۹

به قول استامینوفن: اگر پنج‏شنبه، پنج‏شنبگی می‏کرد با ما، هیچ جمعه بی پدر مادری نمی‏توانست من را از جمعگیش بترساند.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss