سه‌شنبه، مهر ۶

میدانی Miss.Honest! بعضی‏وقت‏ها ما آدم‏ها از یک‏جایی سُر می‏خوریم و بعد، کله‏معلق روی زمین می‏افتیم. از سراشیبی تند ِ صبوری، وفاداری، محبت، سادگی، از این‏که خودمان را وقف آدم‏هایی(؟) می‏کنیم که ارزشش را ندارند. از این‏که هی به خودمان می‏گوییم "این حق من نیست"، اما ادامه می‏دهیم. فکر می‏کنیم این زیادی مقاومت کردن، یعنی شجاعت. و چه اشتباه می‏کنیم.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss