جمعه، مهر ۲

افکارم احتیاج به یک کش و قوس اساسی دارند.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss