دوشنبه، مهر ۵

درست همین‏طور که حوله‏پیچ از حمام بیرون اومدم و چکه‏چکه‏های آب از سر موهام روی زمین می‏ریخت، یاد نوشته‏ی اون کتاب افتادم که نوشته بود:
رسیدم. به بندری که همه‏چیز در آن، در همه‏جا، و در هر لحظه، از من می‌خواهد که آرام نباشم.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss