شنبه، مهر ۳

گاهی باید به آدم‏ها شادی‏های کوچک داد. "شادی‏ کوچک"، نام سزاوارتری‏ست تا این‏که بگویی خریت یا حماقت یا هر چیز دیگری. یعنی این‏جور که یک‏چیزهایی را که آدم‏ها به تو دروغ گفته‏اند یا از تو پنهان کرده‏اند و تو یک‏طوری از آن باخبر شده‏ای را، به رویشان نیاوری. یک‏جور لاپوشانی کردن، بی‏خیالی طی کردن و یا به هیچ‏جا حساب نکردن. این‏جور که شادی ِ کوچکی به آن‏ها بدهی و بگذاری  کیفور باشند از این‏که، مثلن تو از آن چیزهای پنهان شده و دروغ‏های گفته شده، بی‏خبری.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss