دوشنبه، شهریور ۲۲

گایار جان! برادر! آخر امید که یک موضوع جغرافیایی نیست. امید زیر پلک‏های آدمی‏زاد است و حکم چشم‏هایش را دارد و اگر از دست رفت دیگر هیچ‏جای دنیا نمی‏شود گیرش آورد...

خزه/ هربر لوپوریه

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss