یکشنبه، شهریور ۷

روزهای خواب‏آلودگی‏های مدام. روزهای کتاب‏های از بر. روزهای آهنگ‏هایی که زمان را پهناور می‏کند. روزهای لم دادن‏های گاه و بی‏گاه روی کاناپه و هورت کشیدن ماگی که چای‏اش رو به سردی می‏رود. روزهای هوهوی بادهایی که بوی تابستان را از تنت می‏دزدد. روزهایی که جای بعضی از آدم‏های نازکِ کاغذی ِ زندگی‏ات میانش خالی‏ست؛ روزهایی که تو را به ورطه‏ی دلتنگی‏ و خاطرات دور ِ پراکنده می‏برد.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss