دوشنبه، مرداد ۱۸

دیده‏ای بعضی‏وقت‏ها ایمانت به مویی بند می‏شود؛ که با اُردنگی می‏افتی ته زندگی و بعد به جان‏کندن با دستی، ریسمانی، امیدکی آویزان می‏شوی و بالا می‏آیی؟! من خودم را زیاد دیده‏ام.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss