چهارشنبه، تیر ۳۰

گریستن خوب نیست؛
مگر بشود جوری گریست که چشم‏ها نبینند.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss