چهارشنبه، خرداد ۱۲

 گلو رگ‏هایی دارد هم‏ریشه با طناب
 بعضی‏ها از درون خفه می‏شوند!

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss