یکشنبه، تیر ۶

می‏دانی! خاصیت یک آدم‏های معدودی این است که حتا وقتی کنارت هستند هم، دلت برایشان تنگ می‏شود.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss