پنجشنبه، اردیبهشت ۲۳

گفتی دوستت دارم...
و من به خیابان رفتم!
فضای اطاق برای پرواز کافی نبود...

گروس عبدالملکیان

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss