شنبه، اردیبهشت ۱۱

میگه: زن باس فکر کند فکر کند فکر کند و بعد از روی احساس عمل کند.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss