چهارشنبه، اردیبهشت ۸

روزی چهار پنج ساعت نواختن کجا؟ این روزهای خالی از ریتم کجا؟!...
قرار شد تا رسیدن به روزهای خالی از دغدغه، یه مترونوم بگیرم؛ تا وقتی بعد از چند ماه یکدفعه دلم هوای سه‏تارم رو کرد و سراغش رو گرفتم، صدای وز وز زنبوری ِ سیم فا و قرچ قوروچ سیم لا، مثل سوزن توی گوش فرو نرود و مو رو به تن آدم سیخ نکند. تا دو‏لاچنگ، به دل چنگ نزند.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss