پنجشنبه، فروردین ۲۶

آب شور را دیده ای که هر چه بخوری، بیشتر تشنه میشوی؟!
بوسه های شیرینت اینگونه اند

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss