جمعه، فروردین ۲۰

پرنده ی سخنگوی دو اینچی / نورک
نورک پرنده ای است به طول دو اینچ که تسلط قابل قبولی به زبان محل سکونت خود دارد. البته این پرنده هنگام اشاره به خودش از ضمیر سوم شخص استفاده می کند، مثلن می گوید: "اون یه پرنده ی کوچک خارق العاده س، این طور نیست؟"
بر اساس اعتقادات مصریان باستان، اگر این پرنده صبح خروس خوان در آستانه ی پنجره ی خانه ای ظاهر شود و دهن دره کند، یا به یکی از خویشان نزدیک فرد صاحب خانه پول هنگفتی می رسد و یا یکی از خویشان دورش در جریان سانحه ی رانندگی با شتر، یک سر و دو دست خود را از دست می دهد. در هر صورت، سر صاحب خانه این وسط بی کلاه می ماند.
گفته می شود که بخت النصر در هنگام تولد خود یک فقره از این پرنده ها را هدیه گرفته اما آن را با یک لباس صورتی گلدار تاخت زده است. نورک در میتولوژی بابل نیز حضور دارد اما به خاطر این که نورک های بابلی پرندگانی بسیار بد دهان بوده و فحش خواهر و مادر دقیقه ای از لبان شان، یا به عبارت بهتر از نُکان شان، دور نمیشده، در متون قدیم از جمله الواح حمورابی اشاره ی چندانی به آنها نشده است.
...
موجودات خیالی و سرزمین های افسانه ای کمتر دیده شده- *مرگ در می زند/ وودی آلن

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss