پنجشنبه، فروردین ۱۹


درسا، فرشته است
به دنیا که آمد، بالهایش در بهشت جا ماند

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss