شنبه، فروردین ۱۴

شیراز یعنی
من که مست  از گلهای آبشارطلایی و بهارنارنج، پیل پیلی میخورم
و تو که پهلو به پهلو، دست در دست
تا ته خیابانهای کشدار بی انتهایش، با منی

پ.ن: بلوارچمران- فروردین89

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss