شنبه، فروردین ۱۴

میگه: دوست دارم وقتی دارم از گودر بیرون می رم، برم بالای گودر از اون بالا داد بزنم هرکس تا امروز فالوئر من بود ازین پس فالوئر فلانیه؛ فقط فلانیشو پیدا نکردم که هنوز اینجام.

به تصمیم کبرایم فکر میکنم؛ که گودرم رو مرگوندم بدون اینکه یک فلانی برای فالوئرهام پیدا کنم :ی

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss