چهارشنبه، اسفند ۲۶

هیچ چیز کیف آورتر از این نیست که لم بدهی روی کاناپه ی چرمی گوشه ی اتاق،  هدفن رو بچپونی توی گوش هات و به روزهای نزدیکی که در راه هست فکر کنی. از گنجشکهایی که با چشمهای کلاپیسه روی شاخه ی درختها تلوتلو میخورند گرفته، تا تخم مرغهایی که عزیزی برای سفره ی هفت سین رنگ کرده و تمام اتفاقات مسحور کننده ای که بی صبرانه انتظارت رو میکشند.
بهار، با هزار وعده ی شیرین در راه است...
(:

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss