دوشنبه، اسفند ۲۴

من در کابوسهایم
تو در خلسه هایت
او در رؤیاهایش
چه فرقی میکند؟
همه به نوعی غرق شده ایم

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss