شنبه، اسفند ۱۵

خاطرات سرخوشانه ی آخر هفته، لبخندهای مبسوط پت و پهنی که از دیدن آدمهای نوتلایی ِ این حوالی روی لبت مینشیند و اتفاقات مسحورکننده آن را باید قاب گرفت و گذاشت گوشه ی دل. نوشته های یک وبلاگ قابلیت ثبت تمام  آن خاطرات و آدمهای ماورائی اش را ندارد.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss