دوشنبه، اسفند ۱۰

سیب اصلن بهانه ست
آدم قدرت خدا شدنش زیاد بوده

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss