پنجشنبه، اسفند ۶

هی پنجشنبه بعد از ظهرهای عزیز!
کاش به مقدار متنابهی بیشتر از روزهای دیگر کش می آمدید تا دور هم جمع شدنها، خوشی ها، گپ زدنها، پکهای حلقوی، لبخندهای مبسوط  و کافه نشینی های ما هم، هی با شما کش می آمد و تمامی نداشت.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss