یکشنبه، بهمن ۲۵

کتابی خواهم نوشت به نام:
"حسرتهایی که خوردم، برای گُه هایی که نخوردم."

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss