شنبه، بهمن ۲۴

تقصیر از من نیست که کوله باری از زشتی هدیه ام دادی
وادارم کردی نفس بکشم تا خوبها، خوبتر باشند
یادت باشد خدا!

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss