دوشنبه، بهمن ۱۹

 جای عکس محفوظ میباشد

وقتی صبح با خبر بدنیا اومدن خواهر زاده ت از خواب بیدار شی؛ یعنی بهترین صبحی که در طول بیست و دو سه سال زندگی ت داشته ای. یعنی حس سرخوشانه ی مفرطی که خلاصه میشود در وجود این فرشته ی صورتی. یعنی همین لبخندهای پت و پهن مبسوطی که از روی لبت محو نمیشوند.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss