شنبه، بهمن ۱۷

به قول مسعودِ تجربه های آزاد، هر کدام از ما برای خودمان یک داستانیم.
فقط باید کسی پیدا شود و سر فرصت ماجرایمان را بنویسد.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss