جمعه، بهمن ۱۶

جمعه ها را باید با پرده های کیپ، پاهای بیرون زده از پتو و خوابهای ماورائیِ نرم سپری کرد. با بوی کرن فلکس فراموش شده ی روی کانتر آشپزخانه حتا.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss