جمعه، دی ۱۸

از کوچه های دیروز تا این کوچه ی بن بست نا آشنا
راهی نیست؛ تنها چند دقیقه
پیش بینی این چند دقیقه دشوار است
پس روی صندلی توی بالکن لم میدهم؛ قهوه ی ترک ام را با ولع مینوشم
و بیخیال فال ته فنجان میشوم

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss