سه‌شنبه، بهمن ۶

گاهی زمان، بی پروا از دستها و نگاه آدمها می رمد
و ته یک پاکت خالی سیگار جا خوش میکند.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss