جمعه، دی ۲۵

گمان ِ شادی نبود
روز بود
مشقت روز بود و ناچاری…

احمدرضا احمدی

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss