پنجشنبه، دی ۱۷

هنوز هستند آدمهایی که بعد از گذشت سالها آشنایی، ندیده دوستشان داشته باشی. حتا بیشتر از آنهایی که در معاشرتی. آدمهایی که با شادیشان شاد و با ناراحتیشان ناراحت میشوی. آدمهایی که بدون ورق زدن گاه و بیگاه تقویم، تولدشان یادت باشد. آدمهای معدودی که سرشار از حسهای خوب زندگی اند.

سلام یکدانه دنیا

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss