جمعه، دی ۱۱

میگم: وی. او. ایـ. قطع شده. فرکـ انس جدیدی ازش نداری؟
میگه: نع! به جاش شـ بـکـه خبر نگاه کن. برعکس کن خبرها رو؛ میشه وی. او. ایـ.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss