چهارشنبه، آذر ۱۱

تفأل زدم به حافظ. اومد:
این یک دو دم که مهلت دیدار ممکن است
دریاب کار ما
که نه پیداست
کار عمر

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss