چهارشنبه، دی ۹

 پرواز ِ پرنده
  برای ما آزادی بود
  برای تو
  نشانه‌ی ِ مهارت در تیراندازی
  تو به دوربین ِ تفنگت می‌نازی
  ما به چشم ِ آزادمان


 سلام یک عدد علیرضا روشن

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss