جمعه، آذر ۲۰

 لبت،
            
              لبه ی پرتگاه،
   
      آن جا که باید بگیرم...
                     
                                  یا
                                    
                                             پرت شوم.

طرح هایی بر دیواره ی غار/ حسن اسماعیل زاده

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss