پنجشنبه، آذر ۱۹

نوشته های بعضی مجله ها را باید ذره ذره چشید؛ بلعید؛ جوید؛ تا هضم شوند. تا وقتی به آخرش رسیدی هوس باز خواندن اش در دل ات بیفتد. به خصوص اگر آن مجله، فروغ باشد و آقای کافه فروغ آنرا هدیه داده باشد.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss