جمعه، آبان ۱۵

دیگه برای فرار از کرختی بعد از ظهرهای جمعه، نه از دست گودر کاری بر میاد؛ و نه ماگهای لبالب عرق کاسنی.

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss