دوشنبه، آبان ۱۸


که این سو،  دستها خشکیده؛
دل مرده؛ به ظاهر خنده ای بر لب!

- عکس خودم. عکاس بابام. جاده ی شیراز- تهران

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss