چهارشنبه، آبان ۱۳

من آروم نگیرم
اگر هم بمیرم
من ایستاده
تا رأی خود را پس بگیرم...
ام
[+]

................

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucscribe to rss